הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
עיריית רעננה - דף הבית
דוגמאות לשילוט עירוני

שילוט

כללי

מדור שילוט מרכז את הטיפול בשילוט בעיר, לרבות שילוט עסקי / מסחרי / פרסום חוצות / שלטי הכוונה וכו'.
מדור שילוט חלק מתוך אגף חזות העיר.

עיריית רעננה פועלת בהתאם לחוק העזר העירוני חוק עזר לרעננה (מודעות ושלטים) התש"ס - 1999, וזאת על מנת לקיים את המטרות הבאות:
 • שמירה על חזות העיר 
 • יצירת אחידות בתחום השילוט והצבתו בעיר תוך מתן דגש לשימור אופייה הייחודי של רעננה לרבות מבנים לשימור ובנייני מגורים 
 • שמירה על בטיחות הציבור בזמן הקמת שילוט ולאחריו 
 • מתן יכולת פרסום לבעלי עסקים בצורה המיטיבה ביותר
 • מדור שילוט מבצע סקרים תקופתיים, מצולמים בתחומי העיר רעננה ליצירת מאגר ממוחשב המכיל את צילומי השלט, סוג , מיקום ומידות, מאגר ממוחשב זה מאפשר הנפקת דרישות חוב ושוברי תשלום עדכניים.

טפסי הגשת בקשה לרישיון שלט

 • אין להתקין שילוט או לבצע פרסום בתחומי העיר אלא לאחר קבלת רישיון שילוט ותשלום אגרה. 
 • שימו לב: בקשה שתוגש ללא הטפסים הנדרשים לא תטופל!

 • הנחיות שילוט בתי עסק ופרסומות ברחוב אחוזה

תוקף רישיון

 • רישיון לשלט יפקע בתאריך 31 בדצמבר של השנה בה הוא ניתן, אלא אם צויין אחרת 
 • הסרת שילוט מחייבת מתן הודעה בכתב למדור שילוט לצורך עריכת חיוב עדכני 
 • כל שינוי של השילוט לרבות תוכנו, צורתו, מידותיו, סוגו, מקומו או החומר ממנו הוא עשוי במהלך תקופת הרישיון כרוך בהגשת בקשה חדשה

אגרת שילוט

 • גובה אגרת שילוט הינו בהתאם למפורט לתוספת השנייה בחוק, 
 • גובה האגרה מתעדכן וניתן לקבלו במחלקת מיסים. להלן שיעורי האגרה לשלטים שונים נכון לחודש יוני 2020:

​סוג שלט
​גובה תשלום (ש"ח)*
​שלט המותקן על בניין
​92.22
​שלט המודבק או מוצמד לחלון ראווה, עד 6 מטרים
141.88
​שלט גג
305.04
​שלט חוץ
​390.17
​שלט באתר בניה
​390.17


גובה האגרה נקבע על פי  שטחו של השלט לכל מ"ר משטח השלט, לשנה.
שילוט שבקשתו הוגשה לאחר 30 ביוני והותקן רק לאחר מתן רישיון יחויב במחצית האגרה.

שילוט שהוסר ונמסרה על כך הודעה בכתב למדור שילוט לפני 1 ביולי, יחויב בעל השלט במחצית האגרה, אולם אם לא נמסרה הודעה בכתב  יחויב בעל השלט באגרת שילוט שנתית.

שלט שיוצב ללא תשלום אגרה ורישיון יחויב בעל העסק באגרת שילוט מיום הצגת השילוט כפי שיקבע על ידי מדור שילוט.

הגשת בקשה תכלול את הפרטים הבאים: 

 • שמו, מענו ומספר זיהוי או מספר החברה של מגיש הבקשה 
 • תרשים של השילוט המוצע, הכולל מידותיו ומקום הצגתו 
 • תוכנית המפרטת את הסוג, הצורה, התוכן, החומרים ומידות השילוט 
 • פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד, לרבות המסגרת שעליה הוא יוצב או המיתקן שישאהו, והמיפרט הטכני שלהם 
 • לגבי שילוט מואר או הכרוך באספקת חשמל, ציון הדבר בבקשה 
 • הסכמה נכתב של בעל הנכס או בעל הבנין שבו יוצג שילוט, לגבי נכס שהוא בבעלות משותפת של כמה בעלים - הסכמה בכתב של כל הבעלים או הנציגות המוסמכת על פי דין 
 • ניתן להוריד טפסי בקשה באתר האינטרנט העירוני

שימו לב: לכל עסק יהיה שלט אחד אלא אם קיבל היתר מיוחד להצבת שלטים נוספים.

שלטים הנצפים מדרכים בינעירוניות

בהתאם לחוק הדרכים (שילוט) התשכ"ו-1966, שלטים הנפצים מדרכים בינעירוניות נדרשים לאישור של וועדת שילוט והיתר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. אין להתקין שלט מדרך בינעירונית ללא קבלת כל ההיתרים הנדרשים.

פ
רסום חוצות

ברעננה קיימים אמצעי פרסום שונים כמפורט:

 • שלטי חוצות - במיקומים קבועים, באמצעות מכרז, חברת חוצות זהב 
 • ע"ג תחנות אוטובוס ומתקני מפה, עמודי שילוט מוארים בקרנות רחוב ומתקני הכוונה על איי תנועה, באמצעות מכרז, חברת רפיד ויז'ן  
 • המעוניינים בפרסום הנ"ל יפנו ישירות לחברות כמפורט לעיל

פרסום על לוחות המודעות העירוניים

 • ברחבי העיר פרוסים 21 לוחות מודעות עירוניים, ההדבקה על גבי לוחות אלו מתבצעת על ידי העירייה בלבד ההדבקה מבוצעת פעם בשבוע, בימי ראשון,
 • יש לספק את המודעות למשרדים עד יום חמישי ובתיאום מראש. 
 • התשלום מחושב בהתאם לחוק דמי הדבקה ואגרת פרסום  
 • אין להסיר, לקרוע או לפגום לפגם במודעה שפורסמה על ידי העירייה על גבי מתקן עירוני לפרסום מודעות.
 • את התשלום יש להעביר למדור  במזומן או בצ'ק, תשלום באשראי לא יתקבל.

פרסום על לוחות המודעות העירוניים:
כמות מתקנים 21
גודלמחיר
  
גיליון
534.39
  
עד חצי גליון356.25
  
עד רבע גליון249.38
  
עד שמינית גליון142.51

המחיר הינו להדבקה אחת למשך שבוע בלבד
התשלום מחושב בהתאם לחוק דמי ההדבקה ואגרת פרסום התשמ"ד 1984
למעוניינים בפרסום הנ"ל נא לפנות למדור שילוט בטלפון 097700757/8, או בדואר אלקטרוני: shilut@RAANANA.MUNI.IL

בעלי תפקידים

  
  
  
  
  
  
  
Solis@raanana.muni.ilמנהל מדור שילוט09-770075709-7700753השיזף 10 רעננה
  
rotemm@raanana.muni.ilמפקח שילוט09-770075809-7700753 השיזף 10 רעננה

חזור ללמעלה
שילוט