הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
עיריית רעננה - דף הבית

עדכוני חקיקה

עדכון צו רישוי עסקים-אוגוסט 2020

בעלי עסקים יקרים בתאריך 19.8.20 עודכן צו רישוי עסקים במסגרתו גם הורחבה חובת הרישוי גם על מוצרי עישון נוספים שאינם מכילים טבק, זאת בהתאם להגדרה ב"חוק איסור פרסומות והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון" על כן שונה פריט רישוי מספר 6.14  והגדרתו המעודכנת הינה:

מוצרי עישון לסוגיהם - מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו,  “מוצר עישון”– כהגדרתו בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ”ג- 1983

לנוחיותך מובאת הגדרת מוצר עישון בחוק:

 "מוצר עישון" – כל אחד מהמפורטים להלן, למעט אם הוא תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981:

(1) מוצר טבק;

(2) חומר ממקור צמחי המיועד לעישון בדרך של בעירה ואינו מכיל טבק, לרבות תערובת, תרכובת או תמיסה של חומר כאמור;

(3) מוצר המשמש לעישון טבק או לעישון חומר ממקור צמחי כאמור בפסקה (2), ובכלל זה סיגריות, סיגרים, סיגרלות, נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות;

(4) סיגריה אלקטרונית, חומר מילוי ומחסנית;

הוראת מעבר קובעת כי בעל עסק למוצרי עישון, שהפך לטעון רישוי, יגיש בקשה לרישיון עסק או היתר בתוך 180 יום מיום פרסומו של הצו, ויראו אותו כמי שיש לו היתר זמני עד להחלטת רשות הרישוי בבקשה.

בעלי עסקים הנדרשים בכך מוזמנים לפנות למפקח רישוי עסקים מוטי בר זוהר ,האמון על נושא זה, לקבלת הסבר על הוצאת  רישיון העסק.

פרטי תקשורת: מוטי בר זוהר: 052-5366028, כתובת דוא"ל: 

Motiba@raanana.onmicrosoft.com

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים


הרפורמה ברישוי עסקים (תיקון 34 ) היא פריצת דרך חשובה ומשמעותית בחיי העסקים במדינת ישראל.
הרפורמה צפויה לצמצם משמעותית את שרשרת האישורים ולהקל על הפיקוח והבקרה מצד רשויות המדינה על המגזר העסקי - וזאת תוך שמירה על האינטרס הציבורי.
מטרת הרפורמה לשפר את תהליך הרישוי ולייעלו על ידי הסדרת תהליך הרישוי, הגברת הפיקוח והאכיפה, התייחסות לסוגיות העולות מתכנון ובנייה ונגישות והקמת מסלולי רישוי דיפרנציאלי המותאמים לרמת המרוכבות של העסק.

הרפורמה תיכנס לתוקף בשתי פעימות עיקריות:
פעימה ראשונה נכנסה לתוקף בתאריך 1 בינואר 2019  וכוללת בתוכה התייחסות לנושאים הבאים:
  • שינוי תוקף רישיונות עסק. ראו הרחבה מטה.
  • סמכות המשטרה למניעת רישיון.
  • היתר זמני.
  • ביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.
  • צווי הפסקה.
  • עיסוק ללא רישיון.

פעימה שנייה תיכנס לתוקף בתאריך 1 באפריל  2019 ותכלול התייחסות לנושאים הבאים:
  • היתרים מזורזים.
  • רישיון על יסוד תצהיר (מותנה בפרסום מתאים ברשומות).
  • שינוי בנושאי נגישות- (מותנה בפרסום צו ע"י שר המשפטים).

  • הרחבה - שינוי תוקף רישיונות עסק (לפי סעיף 7 א, 7א1)


חזור ללמעלה
עדכוני חקיקה